Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Foreningen

 

Vi lever op til Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Foreningen, vedtaget på Generalforsamlingen 1. marts 2007.

 

 

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift, til at overholde DNLPPF´s etiske regler.

 

 

§ 1. Generelle bestemmelser.

 

1.1

De etiske regler er bindende for alle udøvende medlemmer af Dansk NLP Psykoterapeut Forening (DNLPPF), i alt hvad de beskæftiger sig med indenfor deres faglige område.

 

1.2

NLP Psykoterapeuter har ansvar for at sikre, at klient/samarbejdspartner er gjort bekendt med ansvarligheden i deres egen proces.

 

1.3

NLP Psykoterapeuter skal arbejde for at fremme klientens/samarbejdspartnerens personlige og psykiske udvikling og sundhed. Hensynet til og respekten for klienten/-samarbejdspartneren går forud for NLP Psykoterapeutens personlige interesser.

 

 

§ 2. Forholdet til klient/samarbejdspartner

 

2.1

NLP Psykoterapeuten skal efterleve, at ethvert menneske har krav på respekt for sin person.

 

2.2

NLP Psykoterapeuten har tavshedspligt om alle forhold, han/hun erfarer om klient/samarbejdspartner.

 

2.3

NLP psykoterapeuten er underlagt den almindelige pligt til, jfr. §36 i Lov om social service at underrette kommunen, når han/hun opnår kendskab til at et barn eller ung under 18 år, udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling. I medfør af § 35 stk. 1 – 3 i Lov om Social service, er NLP psykoterapeuter, der for det offentlige udfører opgaver rettet mod gravide, misbrugere eller personer med sociale eller andre sociale problemer yderligere omfattet af underretningspligt. Således har NLP psykoterapeuter, der udøver offentlig tjeneste eller hverv, pligt til at underrette kommunen, hvis han/hun under udøvelse af sin tjeneste eller hverv får kendskab til en gravid kvinde med alvorlige misbrugsproblemer, der giver formodning om at der er brug for støtte. Dette i medfør af Bekendtgørelse nr. 1092 af 8. december 2000 om Underretningspligt over for kommunen efter lov om social service.

 

NLP psykoterapeuten er underlagt pligten til, ifølge Straffelovens §141, at foretage relevante skridt til at forebygge en forbrydelse eller dens følger. Herunder anmeldelse til øvrigheden (politiet) hvis han/hun bliver vidende om at en forbrydelse, der medfører fare for menneskers liv eller velfærd, tilsigtes begået. Pligten til at afværge forbrydelser ifølge §141, gælder uanset en eventuel tavshedspligt.

 

2.4

NLP Psykoterapeuten skal føre journal, som dokumenterer forløbet i samarbejdet med klient/samarbejdspartner.

 

    Journalen skal indeholde optegnelser om:

 

Der må udelukkende indsamles oplysninger, der er relevante og nødvendige for den igangværende behandling. Der henvises til Persondatalovens bestemmelser herom.

 

Opbevaring af personoplysninger (skriftlige akter, f.eks. bånd etc.), skal foregå forsvarligt med henblik på at forhindre misbrug af materialet. NLP psykoterapeuten skal være godkendt af Datatilsynet til opbevaring af personfølsomme oplysninger.

 

2.5

NLP psykoterapeuten indhenter eller videregiver kun oplysninger om klient/samarbejdspartner med dennes skriftlige samtykke.

 

I tilfælde hvor en kommunal/offentlig instans betaler for et psykoterapeutisk behandlingsforløb, vil det ofte forekomme at den kommunale/offentlige instans beder om en afsluttende rapport eller vurdering. Det er i sådanne tilfælde den kommunale/offentlige instans, der har pligt til at sikre sig klientens samtykke til indhentelse af oplysninger fra psykoterapeuten. Det skal præciseres hvilken problemstilling, der ønskes belyst og psykoterapeuten skal give en relevant faglig besvarelse. Med henblik på en etisk, omhyggelig og uhildet adfærd i forhold til klienten, skal udkastet til besvarelse af en erklæring altid gennemgås med klienten.

 

2.6

Klient/samarbejdspartner skal oplyses om sin ret til at få aktindsigt.

 

2.7

Optagelser på lyd- og videobånd samt afspilning heraf, kræver altid klient/samarbejds-partners skriftlige samtykke. Ved anvendelse overfor tredjemand kræves ligeledes altid skriftlig tilladelse.

 

2.8

NLP psykoterapeuten må sikre, at deltagere i gruppeprocesser er enige om at overholde tavshedspligten. Dette bør foregå ved indgåelse af skriftlig aftale.

 

2.9

NLP psykoterapeuten må ikke udnytte sin stilling og viden som terapeut til skade for klient/samarbejdspartner.

 

2.10

Seksuel omgang mellem klient og NLP psykoterapeut må ikke forekomme.

 

2.11

Når der er indgået en professionel aftale med en klient/samarbejdspartner skal enhver anden form for forretningsmæssig tilknytning undgås.

 

2.12

NLP psykoterapeuten har ansvar for at henvise til læge hvor dette må anses for indiceret, eller anden kvalificeret instans, når NLP psykoterapeuten ikke er fagligt eller personligt kompetent til at arbejde med de problemer, klient/samarbejdspartner har.

 

2.13

NLP psykoterapeuten er ansvarlig for, at påbegyndt terapi afsluttes terapeutisk forsvarligt, evt. ved viderehenvisning til en anden kvalificeret behandler.

 

 

§ 3. Forholdet til kolleger.

 

3.1

NLP Psykoterapeuten skal udvise kollegial respekt, hjælpsomhed og hensynsfuldhed.

 

 

§ 4. Faglig kompetence og god klinisk praksis.

 

4.1

NLP psykoterapeuten skal udvise faglig omhu og samvittighedsfuld adfærd i behandlingen, og kun gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige og som de er kvalificerede til at benytte.

NLP psykoterapeuten skal overholde lovgivningen, herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling , eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende.

 

4.2

Har NLP psykoterapeuten personlige eller faglige problemer, der hæmmer vedkommendes faglige arbejde, skal NLP Psykoterapeuten søge hjælp til at løse disse problemer.

 

4.3

NLP psykoterapeuter er, ved annoncering, forpligtet til at følge reglerne i Lov om markedsføring af sundhedsydelser og bekendtgørelse om markedsføring af sundhedsydelser nr. 738 af 21.8.2003.

 

4.4

NLP psykoterapeuter forpligter sig til at holde sig fagligt og personligt ajour f.eks. gennem egenterapi, supervision og deltagelse i faglige kurser m.v.

 

Hvert år udstedes et medlemskort, som dokumenterer medlemmets opdaterings- og medlemsstatus.

 

Dansk NLP Psykoterapeut Forening har valgt at taksere efteruddannelse m.v. efter følgende pointsystem:

 

NLP psykoterapeuten skal opnå 200 point over en 2 årig periode. I den samlede opgørelse SKAL mindst 80 point være opnået med NLP relation.

Mindst 20 NLP-relaterede point, af de 80 point, skal være opnået v.h.a. supervision.

 

 • 1 times modtaget undervisning
 • 1 times givet undervisning
 • 1 times modtaget supervision
 • 1 times givet supervision
 • 1 times modtaget egenterapi
 • Praktiserende NLP psykoterapeut (pr. år)
 • Praktiserende NLP coach (pr. år)
 • 1 supervisionsdag (6 timer)
 • 1 erfa-dag
 • Deltagelse i generalforsamling
 • Deltagelse i generalforsamling + årsmøde
 • Bestyrelsesarbejde eller andre NLP udvalg (pr. år)
 • Andre relevante udvalg (pr. år)

2 point

4 point

10 point

15 point

20 point

25 point

15 point

15 point

5 point

10 point

30 point

20 point

 

Derudover kan der erhverves point ved dokumenteret div. NLP udførelser. Det kunne f.eks. være udgivet avisartikler, anden litteratur, deltagelse i tv/radio, foredrag, m.v. Det vil være op til certificeringsudvalget at afgøre hvor mange point det evt. vil udløse. Certificeringsudvalget består af foreningens sekretær og næstformand. Disse har fuld adgang til kvalifikationsdatabasen.

 

Hvert medlem sender sit periodiske pointregnskab til certificeringsudvalg, som har ansvar for udstedelse af det årlige medlemscertifikat og medlemskort samt at følge op og påpege eventuelle mangler i medlemmets opdatering overfor Etisk udvalg.

 

4.5

NLP Psykoterapeuten skal være uddannet og certificeret/eksamineret i overensstemmelse med foreningens gældende regler.

 

4.6

Ændringer i de etiske regler kræver en indstilling fra etisk udvalg til bestyrelsen herom.

 

Ændringer skal fremlægges og tiltrædes på førstkommende generalforsamling.

 

Herværende etiske regler er senest ændret og godkendt på den ordinære generalforsamling d. 1.3.2007.