International Coach Federation’s (ICF) Etiske Regler

 

Første del: ICF’s Coaching Filosofi

 

International Coaching Federation tilslutter sig en coachingform, som anerkender klientens ekspertise i sit eget liv og arbejde, og tror på, at enhver klient er kreativ, ressourcerig og hel. På dette grundlag er det coachens ansvar at:

 

• Afdække, afklare og tilslutte sig det, klienten ønsker at opnå

• Opmuntre klienten til selvudforskning

• Afdække klientens egne løsninger og strategier

• Holde klienten ansvarlig for sine resultater

 

 

Anden Del: ICF’s Definition af Coaching

 

Professionel coaching er et løbende, professionelt forhold, som hjælper mennesker til at skabe ekstraordinære resultater i deres liv og karriere samt i virksomheder og organisationer. Coachingprocessen hjælper klienten til at uddybe læring, forbedre præstationer og øge livskvaliteten.

 

Ved hvert møde vælger klienten samtalens emne, mens coachen lytter og bidrager med observationer og spørgsmål. Denne interaktion skaber klarhed og tilskynder klienten til handling. Coaching fremskynder klientens fremskridt ved at øge fokus og opmærksomhed på muligheder. Coaching fokuserer på, hvor klienten befinder sig nu, og på det klienten er villig til at gøre for at komme frem til, hvor klienten ønsker at være i fremtiden. Coaches, som er medlem af ICF, og ICF-akkrediterede coaches anerkender, at resultater er afhængige af klientens intentioner, valg og handlinger, som understøttes af coachens indsats og brug af coachingprocessen.

 

 

Tredje Del: ICF’s Standarder for Etisk Adfærd

 

Professionel adfærd generelt:

 

Som coach:

 

1.      Jeg vil opføre mig på en måde, der giver et positivt indtryk af coachingprofessionen, og jeg vil afholde mig fra adfærd eller komme med udtalelser, der kan give offentligheden et negativt billede eller en manglende accept af coachingprofessionen.

 

2.      Jeg vil ikke bevidst komme med offentlige udtalelser, der er usande eller vildledende, eller skriftligt komme med urigtige påstande i dokumenter, der vedrører coachingprofessionen.

 

3.       Jeg vil respektere forskellige former for coaching. Jeg vil anerkende andres indsats og bidrag og ikke omtale dem som mine egne.

 

4.       Jeg vil være opmærksom på ethvert forhold, der kan lede til misbrug af min indflydelse, ved at anerkende coachingens natur og måden hvorpå, den kan påvirke menneskers liv.

 

5.       Jeg vil til enhver tid tilstræbe at erkende personlige forhold, som kan svække, skabe konflikt eller virke forstyrrende på mine coachingfærdigheder og mine professionelle forhold. Når som helst det måtte være nødvendigt, vil jeg øjeblikkeligt søge professionel hjælp og afgøre hvilke skridt, der skal tages, herunder om det er nødvendigt at udsætte eller afslutte en eller flere af mine coachingrelationer.

 

6.       Som træner eller supervisor af nuværende og potentielle coaches vil jeg i al undervisning og i alle supervisioner opføre mig i overensstemmelse med ICF’s etiske regler.

 

7.       Jeg vil udføre og rapportere forskning på en kompetent og ærlig måde og indenfor anerkendte videnskabelige normer. Min forskning vil foregå med de nødvendige tilladelser fra de involverede og på en måde, der på rimelig vis beskytter deltagerne mod potentiel skade. Al forskning vil foregå i overensstemmelse med lovene i det land, hvor forskningen finder sted.

 

8.       Jeg vil med omhu udfærdige, vedligeholde, arkivere og destruere enhver coachingjournal på en måde, der garanterer fortrolighed og er i overensstemmelse med relevante love.

 

9.       Jeg vil kun anvende ICF medlemskontaktinformationer (e-mail, telefonnummer etc.) som foreskrevet af ICF.

 

Professionel adfærd overfor klienter:

 

10.     Jeg vil være ansvarlig for at sætte klare, hensigtsmæssige og kulturelt passende grænser for enhver fysisk kontakt, jeg måtte have med mine klienter.

 

11.     Jeg vil ikke involvere mig seksuelt med nogen af mine klienter.

 

12.     Jeg vil opstille klare aftaler med mine klienter, og vil vedstå mig alle aftaler indgået i sammenhæng med professionelle coachingforhold.

 

13.     Jeg vil før den indledende session sikre mig, at min klient forstår, hvad coaching er, omfanget af fortrolighed, de økonomiske forpligtelser samt andre punkter i coachingaftalen.

 

14.     Jeg vil åbent fortælle om mine kvalifikationer samt min ekspertise og erfaring som coach.

 

15.     Jeg vil ikke bevidst vildlede eller komme med falske påstande om, hvilket udbytte mine klienter vil få af coachingprocessen eller af mig som coach.

 

16.     Jeg vil ikke give mine klienter eller mulige klienter information eller råd, som jeg ved eller tror, er vildledende.

 

17.     Jeg vil ikke bevidst udnytte noget aspekt af coach-klient forholdet til min personlige, professionelle eller økonomiske fordel.

 

18.     Jeg vil respektere klientens ret til på ethvert tidspunkt i processen at afbryde coachingen. Jeg vil være opmærksom på indikationer, der viser, at klienten ikke længere har udbytte af coachingen.

 

19.     Hvis jeg mener, at klienten ville have bedre af at skifte til en anden coach eller har brug for andre ressourcer, vil jeg opmuntre klienten til dette.

 

20.     Hvis det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt, vil jeg opfordre mine klienter til at søge hjælp hos andre professionelle.

 

21.     Jeg vil tage alle rimelige skridt til at delagtiggøre de nødvendige instanser, hvis en klient afslører hensigter, som er til fare for dem selv eller andre.

 

Fortrolighed/tavshedspligt:

 

22.     Jeg vil respektere fortroligheden af min klients informationer, undtagen hvis det tillades af min klient eller at loven nødvendiggør andet.

 

23.     Jeg vil indhente tilladelse fra mine klienter før offentliggørelse af deres navn som klient, eller før jeg bruger dem som reference eller videregiver nogen form for information, der kan identificere dem som klienter.

 

24.     Jeg vil ikke uden tilladelse fra klienten videregive informationer til andre mod betaling.

 

Interessekonflikter:

 

25.     Jeg vil søge at undgå konflikter mellem mine og min klients interesser.

 

26.     Når som helst en aktuel interessekonflikt eller en potentiel interessekonflikt opstår, vil jeg oplyse om den og åbent drøfte den med min klient for at finde frem til den bedste løsning for min klient.

 

27.     Jeg vil åbent fortælle min klient om alle former for forventede kompensationer fra tredjemand, som jeg måtte få for henvisning af klienten.

 

28.     Jeg vil kun bytte service, varer eller andet ikke-pengemæssigt vederlag, når det ikke forringer coachingforholdet.

 

 

Fjerde Del: ICF Forpligtelsen om Etik

 

Som professionel coach anerkender og indvilger jeg i at overholde mine etiske

forpligtelser overfor mine coachingklienter, mine kolleger og offentligheden. Jeg

forpligter mig til at følge ICF’s etiske regler, at behandle andre med værdighed som

uafhængige og ligeværdige mennesker og at være et forbillede for disse standarder

overfor mine klienter. Hvis jeg bryder denne etiske forpligtelse eller dele af ICF’s

etiske regler, accepterer jeg, at ICF efter egen vurdering må holde mig ansvarlig for

dette. Jeg anerkender desuden, at min ansvarlighed overfor ICF for ethvert brud kan

betyde tab af mit ICF medlemskab og/eller mine ICF-akkreditiver.